درباره آکادمی زمردیان

هدف اصلی این آکادمی دادن نقشه راه و آموزش رایگان به افرادی که حوزه کسب و کار نیاز به کمک دارند.  ساختار آکادمی زمردیان براساس دوره آموزشی رایگان و مقالات برای کمک به ارتقا این موارد است. 

محمد زمردیان مدیر آکادمی

پس از راه اندازی چندین بیزینس و کسب و کار و همکاری با برند های بزرگ ایران تصمیم به راه اندازی این آکادمی با هدف همکاری تجاری با دانشجو های این آکادمی و یا جذب آن های در کسب و کار این آکادمی را راه اندازی کرد.